Falling No. 1 by David Lovekin

Falling No. 1

David Lovekin

Falling No. 2 by David Lovekin

Falling No. 2

David Lovekin

Falling No. 3 by David Lovekin

Falling No. 3

David Lovekin

Falling No. 4 by David Lovekin

Falling No. 4

David Lovekin

Falling No. 5 by David Lovekin

Falling No. 5

David Lovekin

All Present by David Lovekin

All Present

David Lovekin

Unlimited by David Lovekin

Unlimited

David Lovekin

Limited by David Lovekin

Limited

David Lovekin

Chasing the Bird by David Lovekin

Chasing the Bird

David Lovekin

Bird Flight No. 4 by David Lovekin

Bird Flight No. 4

David Lovekin

Bird Flight No. 3 by David Lovekin

Bird Flight No. 3

David Lovekin

Bird Flight No. 1 by David Lovekin

Bird Flight No. 1

David Lovekin

Bird Flight No. 5 by David Lovekin

Bird Flight No. 5

David Lovekin

Tracks by David Lovekin

Tracks

David Lovekin

Rerum Natura by David Lovekin

Rerum Natura

David Lovekin

Twilight by David Lovekin

Twilight

David Lovekin

road

The Road by David Lovekin

The Road

David Lovekin

tires in snow

Tires by David Lovekin

Tires

David Lovekin

Straight Through the Heart by David Lovekin

Straight Through the Heart

David Lovekin

Shapeshifting by David Lovekin

Shapeshifting

David Lovekin

2011

Oil Changes by David Lovekin

Oil Changes

David Lovekin